โครงสร้างหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

นางอภิรตี อภิชาตบุตร
นางอภิรตี อภิชาตบุตร

เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

หัวหน้างาน

นางนุชนาถ ศุภกิจธนากร
นางนุชนาถ ศุภกิจธนากร

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

หัวหน้าหน่วย

นายอินทร ปันทา
นายอินทร ปันทา

หัวหน้าหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่

นายพิศุทธ์ อุดร
นายพิศุทธ์ อุดร

พนักงานปฏิบัติงาน

นายเกียรติกุล บัวหลวง
นายเกียรติกุล บัวหลวง

พนักงานปฏิบัติงาน