โครงสร้างหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

นายอินทร ปันทา
นายอินทร ปันทา

เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

หัวหน้างาน

หัวหน้าหน่วย

เจ้าหน้าที่

นายพิศุทธ์ อุดร
นายพิศุทธ์ อุดร

นักจัดการงานทั่วไป

นายเกียรติกุล บัวหลวง
นายเกียรติกุล บัวหลวง

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวฤธันย์มุนินทร์ ภนาราโชติทรัพย์
นางสาวฤธันย์มุนินทร์ ภนาราโชติทรัพย์

นักจัดการงานทั่วไป