แบบฟอร์ม


เอกสารดาวน์โหลด
1. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง 2566 (download)
2. แบบฟอร์ม-สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 (download)
3. แบบฟอร์ม-สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (download)
4. แบบฟอร์ม-สัญญาค้ำประกันจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย-กรณีพนักงานการเงินและพัสดุ (download)
5. แบบฟอร์ม-สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) (download)
6. แบบฟอร์ม-ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) (download)
7. แบบฟอร์ม-ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (download)
8. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ (download)