นายอินทร ปันทา

นายอินทร ปันทา
นายอินทร ปันทา
ตำแหน่ง : เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0-5394-4208
อีเมล :
สาขาวิชา :
ห้องทำงาน : 44208