นายอินทร ปันทาe

นายอินทร ปันทา

หัวหน้าหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 0-5394-4210
อีเมล์ :
สาขาวิชา :
ห้องทำงาน : 44210